Husorden – reglement

Husorden ejerforeningen Roskildehave
Vedtaget på generalforsamlingen den 11-06-2024.


Indledning:
Husordenen og reglementet supplerer ejerforeningens vedtægter samt normalvedtægten for ejerforeninger og skal være med til at ejerforeningen Roskildehave er et godt og rart sted at bo, hvor der er plads til os alle. Gør derfor dit til at bidrage ved at vise hensyn og omtanke for dine naboer og medejere.


Idet der i øvrigt henvises til vedtægterne i Ejerforeningen Roskildehave samt i normal-
vedtægten for ejerforeninger, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:


Affald.
Affald skal sorteres i henhold til retningslinjerne fra Roskilde Kommune. Affald skal afleveres i containerne, som er opstillet i og ved de røde skure. Poser, der udleveres af kommunen, kan afhentes hos ejendomsinspektøren eller hentes i vaskerummene. Storskrald skal du selv bortskaffe.

Pap:
Stort pap skal afleveres i den store container, som står på parkeringspladsen ud for nr. 35. Husk at folde pappet sammen.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald.
Der må ikke bortskaffes / henstilles storskrald i foreningens skraldeskure eller områder. Beboere skal selv sørge bortskaffelse af storskrald.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.
Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.
Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.
Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.
Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.
Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk
Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.
Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm. Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmeside.

Cykler, barnevogne og lignende:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.

Fodring af fugle.
Der må ikke opsættes fodrekasser eller lignende, ligesom det ikke er tilladt at fodre fugle / udlægge brød, korn og lignede i bebyggelsen, da det kan tiltrække skadedyr.

Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen. De grønne områder må ikke anvendes til parkering, herunder også cykler og. lign.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.
Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.
Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.
Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.
Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.
Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.

Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til gældende vejledninger / retningslinjer.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Renovering.
Alt renovering skal udføres i henhold til gældende bygningsreglement. Lodrette rør må ikke ændres eller
brydes. Etageadskillelse må ikke brydes. Ændring af vægge kræver tilladelse af Roskildehaves bestyrelse.
Renovering af lejligheder skal udføres efter retningslinjerne i Roskildevænget, se hjemmesiden:
www.roskildehave.dk

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne skal straks give ejendomsinspektøren og Roskilde Kommune besked ved tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om
navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives
orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Roskildevænget 17, kld. Træffetider se: www.roskildehave.dk
Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på
Roskildehave´s hjemmeside. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Ved uopsættelige situationer. Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.