Husorden – reglement


(Godkendt på generalforsamlingen den 13/5-2015)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

Affald
Sorter dit affald og skån miljøet. Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Aviser mm – Aviser, reklamer, printerpapir, kuverter, ugeblade og telefonbøger lægges i papircontainere, der står i alle affaldsskure. Der må ikke lægges pap i papircontainerne.

Pap – Container til pap-affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Flasker – Vin- og spritflasker, glasskår samt tomme emballage-glas – Flasker og glas skal henkastes i containerne i skurene ud for opgang nr. 15, 33, 51, 71, 10, (20-22) samt (38-40). Emballageglas til genbrug er fx vinflasker, syltetøjsglas, sildeglas, ketchupflasker og flasker, der har indeholdt dressing, olie, marinader og lignende. Du kan aflevere både klart og farvet glas samt glasskår.
Du må gerne aflevere glasskår fra fx drikkeglas og glaskander og lignende. Pak det gerne ind i et lag avispapir, så du ikke skærer dig.
Det er IKKE nødvendigt at skylle glas og flasker før aflevering.
Du må gerne lade låget blive på glas og flasker, da det beskytter glasset mod at gå i stykker, når det bliver smidt ned i kuben. Desuden undgår vi i højere grad, at de øvrige glas og flasker i kuben går i stykker. Se mere på Roskilde Kommunes hjemmeside om affaldshåndtering
her:

Batterier – Der er opsat beholdere til brugte batterier i alle affaldsskure.

Tøj og sko – Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer – Brugte juletræer stilles ud på græsplænerne på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald – Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet hentet mod betaling.
Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, mens kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Du skal ringe direkte til RenoNorden på tlf. 56 25 05 71 og aftale afhentningerne direkte med dem. Læs mere om ordningen på Roskilde kommunes hjemmeside her.

Altaner:
For at bevare et ensartet udseende af ejendommens facader må solsejl, markiser og lignende kun opsættes med bestyrelsens godkendelse. De beboere, der måtte ønske at opsætte solsejl, markiser og lignende, skal rette henvendelse til ejendommens inspektør, der herefter videregiver anmodningen til bestyrelsen. Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænnet er forbudt.

Cykler, barnevogne og lignende:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Barnevogne må kun opstilles i cykelkælderen. Nedbæring af cykler og barnevogne ad ejendommens hovedtrapper er forbudt.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.

Fyrværkeri:
Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i ejendommens opgange og kældre. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Fællesarealer:
Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer og græsplæner er forbudt.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkets frembrud, om sommeren dog senest kl. 22.00.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private køretøjer op til 3.500 kg. Reglen gælder for hvide-plade biler inden for denne begrænsning og for tilsvarende gul-plade biler, sidstnævnte under den yderligere forudsætning, at køretøjet udelukkende anvendes til privatkørsel og ikke er undergivet kravet om angivelse af ”cvr-nr.” på siden af bilen.

Mindre last- og kassevogne under 3.500 kg, men med en totallængde over 4,5 meter, skal uanset hvide eller gule plader hensættes på parkeringspladserne ud for nr. 17, 35, 12, 30 og 48, men aldrig på parkeringspladserne langs boligblokkenes indgangspartier. P-pladserne tjener tillige som parkeringsareal for almindelige personbiler.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning. Efter endt af- eller pålæsning, skal vognen køres væk fra ejerforeningens område.

Campingvogne og trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer ud for boligblokkene, men henvises til den fjernereliggende p-plads mellem Blok G og H.  

Entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på fællesarealerne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok G og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.


Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved brug af transistorradioer og højrøstet tale.
Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.


Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Støj:
Det er ikke tilladt at spille radio og lignende for åbne vinduer og altandøre i et sådant omfang, at brugen af disse anlæg er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner, motorsave og lignende samt hamren og banken er forbudt efter kl. 19.30, søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10 og 14.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtter, tæpper rensning af tøj og fodtøj m.v. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Udluftning:
Der henvises til vejledning fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Brug af vaskemaskine er ikke tilladt efter kl. 22.00. Der er opsat ruller i blok C til afbenyttelse af alle beboere. Nøgle til rummet fås hos ejendomsinspektøren.
Vaskerum tørrerum og rullestue skal rengøres efter brug.
For reservering af vasketid – se under
generel info på hjemmesiden.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendommens inspektør besked.

Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker, måtter eller lignende mellem døren og rammen. Cykelrum og kælderrum skal være aflåst, selv om rummene ikke benyttes.

 

Kontortid:

Ejendomsinspektøren træffes i nr. 17, kælderen. Se også hjemmesiden for åbningstider mm.

Ejendomsinspektør:
Vagn Knudsen
26 50 70 23 (mandag til fredag fra 10:00 til 12:00)
vicevaert@ef-roskildehave.dk

Ejendomskontorets åbningstider for personlig henvendelse:
Kælderen under Roskildevænget 17
Mandag og fredag kl. 06:30 til 07:30
Tirsdag og onsdag kl. 11:00 til 12:00
Torsdag er kontoret lukket
(Ved snefald om morgenen er kontoret lukket)

Ved nødsituationer uden for normal arbejdstid:
VVS: 4343 3200
El: 4634 7000
Kloak: 4675 7530


Ved gavlen ved nr. 17 og 71 er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter i katastrofesituationer. Disse kan tilkaldes uden for normal arbejdstid, dvs. efter kl. 16:00 samt lørdage og søn- og helligdage. Servicevagt må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.

Diverse:
Beboerne bedes give ejendomsinspektøren besked straks ved eventuelle tegn på rotter i området eller henvende sig til Roskilde Kommune direkte – det kan ske her.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommens områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommens græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene, opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el.
Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren inden arbejdet påbegyndes.
Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22-07.

Gensalg:
Så snart et gensalg har fundet sted, skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren mhp. udskiftning af navneskilt på postkassen.

P.f.v.

Georg Meyer
Administrator