Husorden – reglement

(Godkendt på generalforsamlingen den 21-05-2019)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

Affald:
Sorter dit affald ifølge anvisninger i de røde affaldsskure / anvisninger fra Roskilde Kommune, samt med tanke på at skåne miljøet. Bioposer udleveres af ejendomsinspektør.
De er opsat container til madaffald, restaffald, batterier, aviser/papir, glas i affaldsskure.
Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Pap:
Container til pap affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald:
Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet afhentet mod betaling. Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, men kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Kontakt RenoNorden på telefon 56 25 05 50 og aftal afhentningen direkte med dem, se Roskilde Kommune´s hjemmeside.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.

Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.

Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.

Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.

Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.

Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk.

Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.

Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendomsinspektøren besked.
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne.
Cykel- og kælderrum skal være aflåst, selvom rummene ikke benyttes.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmesiden.

Cykler, barnevogne og lignende
:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.
Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænet er forbudt.

Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.

Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.

Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.

Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.

Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne bedes straks give ejendomsinspektøren besked ved eventuelle tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Kælderen i Roskildevænget nr. 17.

Ejendomskontoret har træffetid på telefon nr. 26 50 70 23 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Kontoret kan også kontaktes på e mail: roskildehave@gmail.com eller ved brev i postkasse i nr. 17.

Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag og fredag mellem kl. 07.00 og
kl. 07.30 samt tirsdag og onsdag mellem kl. 11.00 og 12.00. Torsdag er kontoret lukket.
Ved snerydning om morgenen er kontoret lukket.

Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på Roskildehave´s hjemmeside eller ved gavlen i nr. 17 og 71, hvor der er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter til akut / nødsituationer. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

(Godkendt på generalforsamlingen den 21-05-2019)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

Affald:
Sorter dit affald ifølge anvisninger i de røde affaldsskure / anvisninger fra Roskilde Kommune, samt med tanke på at skåne miljøet. Bioposer udleveres af ejendomsinspektør.
De er opsat container til madaffald, restaffald, batterier, aviser/papir, glas i affaldsskure.
Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Pap:
Container til pap affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald:
Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet afhentet mod betaling. Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, men kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Kontakt RenoNorden på telefon 56 25 05 50 og aftal afhentningen direkte med dem, se Roskilde Kommune´s hjemmeside.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.

Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.

Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.

Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.

Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.

Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk.

Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.

Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendomsinspektøren besked.
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne.
Cykel- og kælderrum skal være aflåst, selvom rummene ikke benyttes.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmesiden.

Cykler, barnevogne og lignende
:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.
Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænet er forbudt.

Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.

Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.

Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.

Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.

Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne bedes straks give ejendomsinspektøren besked ved eventuelle tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Kælderen i Roskildevænget nr. 17.

Ejendomskontoret har træffetid på telefon nr. 26 50 70 23 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Kontoret kan også kontaktes på e mail: roskildehave@gmail.com eller ved brev i postkasse i nr. 17.

Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag og fredag mellem kl. 07.00 og
kl. 07.30 samt tirsdag og onsdag mellem kl. 11.00 og 12.00. Torsdag er kontoret lukket.
Ved snerydning om morgenen er kontoret lukket.

Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på Roskildehave´s hjemmeside eller ved gavlen i nr. 17 og 71, hvor der er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter til akut / nødsituationer. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.

(Godkendt på generalforsamlingen den 21-05-2019)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

Affald:
Sorter dit affald ifølge anvisninger i de røde affaldsskure / anvisninger fra Roskilde Kommune, samt med tanke på at skåne miljøet. Bioposer udleveres af ejendomsinspektør.
De er opsat container til madaffald, restaffald, batterier, aviser/papir, glas i affaldsskure.
Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Pap:
Container til pap affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald:
Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet afhentet mod betaling. Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, men kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Kontakt RenoNorden på telefon 56 25 05 50 og aftal afhentningen direkte med dem, se Roskilde Kommune´s hjemmeside.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.

Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.

Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.

Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.

Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.

Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk.

Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.

Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendomsinspektøren besked.
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne.
Cykel- og kælderrum skal være aflåst, selvom rummene ikke benyttes.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmesiden.

Cykler, barnevogne og lignende
:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.
Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænet er forbudt.

Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.

Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.

Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.

Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.

Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne bedes straks give ejendomsinspektøren besked ved eventuelle tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Kælderen i Roskildevænget nr. 17.

Ejendomskontoret har træffetid på telefon nr. 26 50 70 23 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Kontoret kan også kontaktes på e mail: roskildehave@gmail.com eller ved brev i postkasse i nr. 17.

Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag og fredag mellem kl. 07.00 og
kl. 07.30 samt tirsdag og onsdag mellem kl. 11.00 og 12.00. Torsdag er kontoret lukket.
Ved snerydning om morgenen er kontoret lukket.

Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på Roskildehave´s hjemmeside eller ved gavlen i nr. 17 og 71, hvor der er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter til akut / nødsituationer. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.

(Godkendt på generalforsamlingen den 21-05-2019)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

 

Affald:
Sorter dit affald ifølge anvisninger i de røde affaldsskure / anvisninger fra Roskilde Kommune, samt med tanke på at skåne miljøet. Bioposer udleveres af ejendomsinspektør.
De er opsat container til madaffald, restaffald, batterier, aviser/papir, glas i affaldsskure.
Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Pap:
Container til pap affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald:
Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet afhentet mod betaling. Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, men kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Kontakt RenoNorden på telefon 56 25 05 50 og aftal afhentningen direkte med dem, se Roskilde Kommune´s hjemmeside.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.

Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.

Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.

Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.

Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.

Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk.

Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.

Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendomsinspektøren besked.
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne.
Cykel- og kælderrum skal være aflåst, selvom rummene ikke benyttes.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmesiden.

Cykler, barnevogne og lignende
:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.
Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænet er forbudt.Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.

Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.

Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.

Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne bedes straks give ejendomsinspektøren besked ved eventuelle tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Kælderen i Roskildevænget nr. 17.

Ejendomskontoret har træffetid på telefon nr. 26 50 70 23 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Kontoret kan også kontaktes på e mail: roskildehave@gmail.com eller ved brev i postkasse i nr. 17.

Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag og fredag mellem kl. 07.00 og
kl. 07.30 samt tirsdag og onsdag mellem kl. 11.00 og 12.00. Torsdag er kontoret lukket.
Ved snerydning om morgenen er kontoret lukket.

Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på Roskildehave´s hjemmeside eller ved gavlen i nr. 17 og 71, hvor der er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter til akut / nødsituationer. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.

(Godkendt på generalforsamlingen den 21-05-2019)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

 

Affald:
Sorter dit affald ifølge anvisninger i de røde affaldsskure / anvisninger fra Roskilde Kommune, samt med tanke på at skåne miljøet. Bioposer udleveres af ejendomsinspektør.
De er opsat container til madaffald, restaffald, batterier, aviser/papir, glas i affaldsskure.
Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Pap:
Container til pap affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald:
Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet afhentet mod betaling. Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, men kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Kontakt RenoNorden på telefon 56 25 05 50 og aftal afhentningen direkte med dem, se Roskilde Kommune´s hjemmeside.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.

Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.

Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.

Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.

Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.

Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk.

Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.

Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendomsinspektøren besked.
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne.
Cykel- og kælderrum skal være aflåst, selvom rummene ikke benyttes.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmesiden.

Cykler, barnevogne og lignende
:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.
Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænet er forbudt.Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.

Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.

Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.

Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne bedes straks give ejendomsinspektøren besked ved eventuelle tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Kælderen i Roskildevænget nr. 17.

Ejendomskontoret har træffetid på telefon nr. 26 50 70 23 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Kontoret kan også kontaktes på e mail: roskildehave@gmail.com eller ved brev i postkasse i nr. 17.

Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag og fredag mellem kl. 07.00 og
kl. 07.30 samt tirsdag og onsdag mellem kl. 11.00 og 12.00. Torsdag er kontoret lukket.
Ved snerydning om morgenen er kontoret lukket.

Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på Roskildehave´s hjemmeside eller ved gavlen i nr. 17 og 71, hvor der er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter til akut / nødsituationer. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.

(Godkendt på generalforsamlingen den 21-05-2019)

Idet der i øvrigt henvises til bestemmelserne i lejekontrakten og vedtægter for ejerforeningen, gives følgende nærmere regler vedrørende husorden:

 

Affald:
Sorter dit affald ifølge anvisninger i de røde affaldsskure / anvisninger fra Roskilde Kommune, samt med tanke på at skåne miljøet. Bioposer udleveres af ejendomsinspektør.
De er opsat container til madaffald, restaffald, batterier, aviser/papir, glas i affaldsskure.
Storskrald skal beboerne selv sørge for at afskaffe. Se afsnittet om storskrald.

Pap:
Container til pap affald står på den store parkeringsplads ud for nr. 35. Fold kasserne sammen, inden de lægges i.

Tøj og sko:
Container til brugt tøj og sko står på den store parkeringsplads ud for nr. 35.

Juletræer:
Brugte juletræer stilles ud på græsplænen på altansiden. Disse samles så sammen af ejendomsfunktionærerne.

Storskrald:
Hvis du ikke har mulighed for at køre dit storskrald til genbrugspladsen, kan du få affaldet afhentet mod betaling. Du betaler direkte til renovatøren for indsamling og transport, men kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen. Kontakt RenoNorden på telefon 56 25 05 50 og aftal afhentningen direkte med dem, se Roskilde Kommune´s hjemmeside.

Altaner:
For at sikre en vis grad af ydre harmoni, gør nedenstående sig gældende i forbindelse med benyttelse af altanerne.
Beboerne må ikke ændre ejendommens murværk eller de murede facader, hverken indenfor eller udenfor altaninddækningen.
Der er ikke tilladt, at henstille større stuemøbler, køleskabe, flyttekasser mv. på altanerne, ligesom beboerne ikke må ophænge billeder eller anden markant udsmykning. Tøjsnore og vasketøjsstativer i flugt med eller under brystningens overkant er dog tilladt.

Arealet under altanen må ikke benyttes til opbevaring.

Ved ophæng af persienner, rullegardiner, liftgardiner og lignende, henstiller bestyrelsen at beboerne vælger lyse farver i beige, lys grå, råhvid eller lignende.

Installation af strøm må kun foretages af autoriseret el-installatør efter gældende regulativer og kun til brug for dæmpet belysning.

Altandørene skal på ydersiden til stadig vedligeholdes og med farve hvid RAL 9010, svensk rød RAL 5766, lysegrå RAL 7036 eller mørkegrå RAL 7015.

Beboerne må gerne udskifte altandørene med en anden type, f.eks. skydedør, der af udseende ikke afviger fra de nuværende.

Brug af kul- eller gas opvarmet grill på altanerne er forbudt. El bordgrill må anvendes, når dette sker uden gene for andre beboere.

Vedligehold og rengøring af altaner:
Se vedligeholdelse og rengøringsvejledning på Roskildehaves hjemmeside: www.roskildehave.dk.

Sker der skade på altanglasset, kontaktes ejendomsinspektøren, der rekvirerer glarmester.

Såfremt brugsretten for arealer under altan / nedgang fra trappe anvendes, er der renholdelsespligt for arealet. Evt. belægning skal være fliser str. 20×40 cm.

Vinduer og døre:
Beboerne skal, såfremt ruder i vinduer og døre i opgange eller kælderrum er itu, straks give ejendomsinspektøren besked.
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne.
Cykel- og kælderrum skal være aflåst, selvom rummene ikke benyttes.

Vaskeri:
Vaskerierne er åbne daglig mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Vaske- og tørrerum skal efterlades i pæn og ryddet stand efter brug.
Vask af hundetæpper og lignende med dyrehår er ikke tilladt i fællesvaskerierne.
For reservering af vasketid, se under generel info på Roskildehave´s hjemmesiden.

Cykler, barnevogne og lignende
:
Cykler må kun henstilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Der må ikke hensættes barnevogne, cykler mm. i opgange, kældergange, på trapper og på legepladser, ligesom der ikke må henstilles fodtøj, legetøj og lignende på trapper og i opgange eller kælderhalse.
Cykel- og knallertkørsel på flisearealer ved græsplæner og på græsplæner er forbudt.
Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring.

Forurening:
Enhver beboer, som forurener ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, er selv ansvarlig for de udgifter, der måtte være forbundet med den nødvendige rengøring.
Opsætning af foderkasser og lignende ud for altaner og vinduer er ikke tilladt, da spild herfra kan medføre rotteplage, ligesom udlægning af brød til fugle på terrænet er forbudt.Fyrværkeri:
Fyrværkeri må KUN affyres på stamvejen og kun i forbindelse med Nytår. Overtrædelse af forbuddet, der forårsager skade på ejendommen eller på andre beboeres ejendele, vil medføre erstatningsansvar for skadevolderne.

Grønne områder:
Beboerne må være nænsomme over for beplantning og græs. Plænerne foran blokkene må ikke bruges til fodboldspil. Der findes fodboldbaner mellem blok B og C (nr. 33) og blok E og F (nr. 28). De grønne områder står i det hele taget under beboernes beskyttelse.
Beboere, der opholder sig på de grønne områder, skal tage hensyn til de øvrige beboere, især ved musik og højrøstet tale. Beboerne er tillige ansvarlige for, at deres børn opfører sig, således at de ikke er til gene for andre beboere og i strid med husordenen.

Leg og boldspil:
Leg og boldspil samt ophold i kældre og på trapper er forbudt. Børns ophold eller leg på legepladser skal ophøre ved mørkes frembrud, om sommeren senest kl. 22.

Hunde:
Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53.

Tøjtørring, bankning og lignende:
Bankning af måtte, tæpper, rensning af tøj og fodtøj mv. samt luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduer, trapper eller altaner.

Parkering:
Parkeringspladserne på ejerforeningens arealer må kun benyttes i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven og Politivedtægten samt nedenstående anvisninger – og kun inden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkering foran boligblokkene er tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med private personbiler.

Mindre last- samt kassevogne på max 3.500 kg. skal parkeres på P-pladserne ved blok A ud mod Køgevej, mellem blok B og C, samt de bagerste parkeringspladser mellem blok E og F, blok F og G mellem blok G og H.

Kørsel og parkering med last- og kassevogne over 3.500 kg må kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning, hvorefter vognen skal køres væk fra ejerforeningens område.

Trailere må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.

Campingvogne, entreprenørmaskiner og lignende materiel må ikke henstilles på ejerforeningens område.Støj:
Det er ikke tilladt at afspille musik og lignende i et sådant omfang, at det er til gene for de øvrige beboere. Brugen af boremaskiner og lignende samt hamren og banken er ikke tilladt før kl. 07.00 samt efter kl. 19.30. Søn- og helligdage er sådant brug kun tilladt mellem kl. 10.00 og 14.00.

Udluftning:
Der henvises til sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima.

Utætheder:
Om utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens inventar, hvor vedligeholdelsen påhviler ejerforeningen, skal der straks gives besked til ejendommens inspektør.

Skiltning:
Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse og må kun opsættes af ejendommens personale.

Rotter.
Beboerne bedes straks give ejendomsinspektøren besked ved eventuelle tegn på rotter.

Faste installationer:
Beboerne må ikke foretage ændringer i faste installationer til vand, varme og el. Opsætning af vaskemaskine og/eller opvaskemaskine skal foretages forskriftsmæssigt af autoriseret installatør, og der skal opsættes drypbakke. Kontakt ejendomsinspektøren, inden arbejdet påbegyndes. Maskinerne må ikke være i brug mellem kl. 22.00 og 07.00.

Salg:
Ved salg af lejlighed skal den tidligere ejer give besked til foreningens administrator med oplysning om navnet på den nye ejer samt datoen for den nye ejers overtagelse af lejligheden. Samtidig skal der gives orientering til ejendomsinspektøren med hensyn på udskiftning af navneskilt på postkasse.

Kontortid:
Ejendomskontoret: Kælderen i Roskildevænget nr. 17.

Ejendomskontoret har træffetid på telefon nr. 26 50 70 23 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Kontoret kan også kontaktes på e mail: roskildehave@gmail.com eller ved brev i postkasse i nr. 17.

Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag og fredag mellem kl. 07.00 og
kl. 07.30 samt tirsdag og onsdag mellem kl. 11.00 og 12.00. Torsdag er kontoret lukket.
Ved snerydning om morgenen er kontoret lukket.

Akut / nødsituationer udenfor normal arbejdstid. Kontakt informationer på VVS, el og kloak findes på Roskildehave´s hjemmeside eller ved gavlen i nr. 17 og 71, hvor der er opsat en telefontavle for tilkaldelse af servicevagter til akut / nødsituationer. Disse kan tilkaldes udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15.00, lørdage samt søn- og helligdage). Servicevagten må kun tilkaldes, såfremt ingen af ejendommens funktionærer træffes og kun mod oplysning om navn og adresse på den, der har rekvireret assistance.