Vedtægter

VEDTÆGTER
for
Ejerforeningen “Roskildehave”, matr.nr. 12 do, 12 dp, 12 dq og 12 dr Vestermarken under Roskilde Jorder i Domsognet, Roskildevænge -71 og 2-66.

§ 1.
Foreningens navn er: Ejerforeningen “Roskildehave” med hjemsted hos administrator. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af 445 lejligheder på matr.nr. 12 do, 12 dp, 12 dq og 12 dr Vestermarken under Roskilde Jorder i Domsognet.

§ 2.
Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende vedtægt, gælder bestemmelserne i Boligministeriets bekendtgørelse nr. 251 af 14. juli 1966 om normalvedtægt for ejerlejligheder.

§ 3.
Ejendommen administreres af landsretssagfører I.C. Mortensen, Frederiksholms Kanal 18, 120 København K, eller ved hans frafald af advokat Erik Rasmussen, sammesteds, eller ved en anden af generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen antaget advokat.
Så længe de til den oprindelige ejer udstedte pantebreve i ejerlejlighederne ikke er indfriet og indtil 90% af lejlighederne (efter fordelingstal) er solgt, skal en af den oprindelige ejer udpeget advokat forestå administrationen af ejendommene.
Når de omtalte pantebreve alle er indfriet og når 90% af lejlighederne er afhændet af de oprindelige ejere, kan ejerlejlighedsforeningens bestyrelse opsige administrator i overensstemmelse med § 8.
Opsigelsen skal ske med 1/2 års varsel til en 1. januar.
Administrator kan deltage uden stemmeret personligt eller ved repræsentant(er) i bestyrelsesmøderne.
Påtaleberettiget vedrørende bestemmelserne i nærværende paragraf er Ejendomsakieselskabet I/S, landsretssagfører I.C. Mortensen, advokat Erik Rasmussen, uden hvis samtykke bestemmelserne i nærværende ikke kan ændres.
Såfremt administrator på grund af dødsfald eller af hvilken som helst anden grund blive ude af stand til at opfylde hvervet, kan bestyrelsen, hvis den anser det for nødvendigt ansætte en midlertidig administrator , indtil ansættelse som forskrevet kan finde sted på en generalforsamling.

§ 4.
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12 (kalenderåret).
Foreningens regnskaber revideres og opstilles af Revisionsfirmaet Grothen og Perregaard, statsautoriserede revisorer, eller en anden af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.
Så længe den i § 3 nævnte administrator ikke kan opsiges, kan opsigelsen af revisor kun foretages af Ejendomsaktieselskabet Roskildehave eller dets successorer.
Derefter kan revisor opsiges i overensstemmelse med § 8.
De enkelte ejerlejligheders forholdsmæssige andele i foreningens fælles rettigheder og forpligtigelser, herunder bl.a. fællesudgifter, fordeles – efter ejendommens fordelingstal – mellem de 4 ejendomme på følgende måde:

Matr.nr. 12 do: 748

Matr.nr. 12 dp: 672

Matr.nr. 12 dq: 751

Matr.nr. 12 dr: 732
2903

$ 5.
Hvert år afholdes i perioden 1/4 – 31/7 ordinær generalforsamling, der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. a) Aflæggelse af årsberetning
b) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
c) Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder størrelsen af de månedlige a conto bidrag.
3. Valg af formand for bestyrelsen, der vælges for et år.
4. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen, der vælges for to år.
5. Valg af 2 suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant for denne.
7. Eventuelt.

§ 6.
Et medlem kan ikke ved sin udtræden af foreningen gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue. I øvrigt kan andelene i denne ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning.

§ 7.
Enhver lejlighed indbetaler et på en generalforsamling fastsat a conto beløb til afholdelse af fællesudgifter og a conto vamebidrag. Det nævnte beløb indbetales til administrator månedsvis, og administrator afholder heraf og om fornødent af grundfonden alle udgifter, således at intet medlem er berettiget til at bringe nogen udgift til modregning, som vedkommende selv har afholdt. Undladelse af inden 1 måned efter påkrav at indbetale kontant de fastsatte beløb til fællesudgifter og varme og eventuel grundfond, jfr. normalvedtægtens § 10, skal anses for grov misligholdelse, jfr. § 8 i lov om ejerlejligheder.
Administrators almindelige honorar afholdes som fællesudgifter i overensstemmelse med almindelig praksis.

§ 8.
Ændringer af de i normalvedtægten indeholdte bestemmelser og af bestemmelserne i nærværende vedtægtstillæg, bortset fra ændringer, som efter retsordenens almindelige regler kræver enighed, samt valg af ny administrator og revisor kan kun ske med den i normalvedtægtens § 1, stk. 4, anførte majoritet, dog at afstemningsreglerne ved den nye generalforsamling, der afholdes såfremt halvdelen af de stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen og stemmer for.

§ 9.
I alle afstemninger og valg har den oprindelige ejer eller hans successorer stemmeret, såvel efter antal som efter fordelingstal for hver enkelt af de lejligheder, han ejer.
Ejeren af en garage har dog ingen stemmeret.
Den oprindelige ejer har ingen pligt til at betale bidrag til grundfond.

§ 10.
Når halvdelen af lejlighederne er solgt, kan såvel ejerne af de købte ejerlejligheder som ejerne af de resterende lejligheder kræve, at foreningen overtager den til den tid værende funktionærbolig til en pris, det fastsættes som gennemsnitsprisen for de 3 sidst solgte ejerlejligheder af samme type.
I så fald nedsættes det samlede fordelingstal med denne ejerlejligheds fordelingstal, og samtlige udgifter, der er forbundet med denne ejerlejlighed, afholdes da som fællesudgifter.

§ 11.
Nærværende vedtægter begæres tinglyst som pantstiftende for et beløb, stort kr. 10.000,00 på hver ejerlejlighed til sikkerhed for indbetaling af de i § 6 anførte fællesbidrag, jfr. i øvrigt normalvedtægtens § 7.
I øvrigt vil vedtægterne være at tinglyse som servitut på samtlige ejerlejligheder på matr.nr. 12 do, 12 dp, 12 dq og 12 dr Vestermarken under Roskilde Jorder i Domsognet som gensidig berettigende og bebyrdende servitut. Vedtægterne respekterer til enhver tid uden særlig påtegning størst mulige lån af kredit-, hyoptekforenings-, reallånefonds. og sparekassemidler til variabel rente og de sælgerpantebreve, som udstedes i forbindelse med den enkelte lejligheds første bestyrelse.
Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommen blad i tingbogen.

København, den 1 juni 1976.
Ejendomsselskabet Roskildehave I/S

>> klik her for at downloade vedtægterne
Allonge

Til Vedtægter for Ejerforeningen “Roskildehave”, matr.nr. 12 do, 12 dp, 12 dq og 12 dr Vestermarken under Roskilde Jorder i Domsognet, Roskildevænge 1-71 og 2-66, tinglyst den 2 juli 1976.

På en ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 1992 blev bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne endeligt godkendt. Ændringerne er som følger:
Nuværende: Ændres til:
Ad. § 1:
Uændret.
Ad. § 2: Uændret.
Ad. § 3, stk. 1: Ejendomme administreres af landsretssagfører I.C. Mortensen, Frederiksholmd Kanal 18, 1220 København K, eller ved hans frafald af advokat Erik Rasmussen, sammensteds, eller ved en anden af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen antaget advokat. Foreningens administreres af advokat Erik Rasmussen, H.C. Andersens Boulevard 49, 1553 København V. eller ved hans forfald af advokat Georg Meyer, sammensteds, eller en anden af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen antaget advokat.
Ad. § 3, stk. 2:
Så længe de til den oprindelige ejer udstedte pantebreve i ejerlejlighederne ikke er indfriet og indtil 90% af lejlighederne (efter fordelingstal) er solgt, skal en af den oprindelige ejer udpeget advokat forestå administrationen af ejendommen.
Udgår.
stk. 3:
Når de omtalte pantebreve alle er indfriet og når 90% af lejlighederne af afhændet af de oprindelige ejere, kan ejerlejlighedsforeningens bestyrelse opsige administrator i overensstemmelse med § 8.
Udgår.
stk. 4:
(nu stk. 3)
Opsigelsen… Opsigelse af administrator…
stk. 5:
(nu stk. 2)
Uændret.
stk. 6
Påtaleberettiget vedrørende bestemmelserne i nærværende paragraf er Ejendomsaktieselskabet Roskildehave samt Ejendomsselskabet Roskildehave I/S, landsretssagfører I.C. Mortensen, advokat Erik Rasmussen, uden hvis samtykke bestemmelserne i nærværende paragraf ikke kan ændres.
Udgår.
stk. 7:
(nu stk. 4)
Såfremt administrator på grund af dødsfald eller af hvilken som helst anden grund bliver ude af stand til at opfylde hvervet, kan bestyrelsen, hvis den anser det for nødvendigt, ansætte en midlertidig administrator indtil ansættelse som forskrevet kan finde sted på en generalforsamling.
Såfremt administrator på grund af dødsfald eller af hvilken som helst anden grund bliver ude af stand til at opfylde hvervet, kan bestyrelsen hvis den anser det for nødvendigt, ansætte en midlertidig administrator indtil ansættelse som foreskrevet i § 8 kan finde sted på en generalforsamling.
Ad. § 4, stk. 1:
Uændret.

stk. 2:
Revisionsfirmaet Grothen og Perregaard, statsautoriserede Revisorer
Strobel og Buus Jensen, statsautoriserede revisorer, v/statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe.
stk. 3:
Så længe den i § 3 nævnte administrator ikke kan opsiges, kan opsigelsen af revisor kun foretages af Ejendomsselskabet Roskildehave eller dets successorer.
Udgår
stk. 4:
Derefter kan revisor opsiges i overensstemmelse med § 8
Udgår.
stk. 5:
(nu stk. 3) Uændret.
Ad. § 5: Uændret.
Ad. § 6: Uændret.
Ad. § 7: Uændret.
Ad. § 8: Dog at afstemningsreglerne ved den nye generalforsamling, der afholdes inden 14 dage, ændres således, at et forslag kun er vedtaget, såfremt halvdelen af de stemmeberettigede deltager i generalforsamlingen og stemmer for. Udgår
Ad. § 9: Uændret.
Ad. § 10, stk. 1: Uændret.
stk. 2: Uændret.
Ny stk. 3: Lejligheden er efter påkrav overdraget til ejerforeningen pr. 1. januar 1992
Ad. § 11: Uændret.
hvilke ændringer tinglyst på ejendommens matr.nr. 12 do, 12 dp, 12 dq og 12 dr Vestermarken under Roskilde Jorder i Domsognet som påtegning til de eksisterende vedtægter tinglyst, den 2. juli 1976.

Roskilde, den 29/3 1993

>> klik her for at downloade ALLONGE

TILLÆG TIL VEDTÆGTERNE
for
“EJERFORENINGEN ROSKILDEHAVE”

På ejerforeningens generalforsamling den 15. og 28. december 2004 er vedtaget følgende tillæg til ejerforeningens vedtægt, tinglyst første gang den 2. juli 1976:

“Ejerforeningens generalforsamling har den 11. og 25. maj 2004 samt 15. december 2004 bemyndiget bestyrelsen til at iværksætte projektstyring og efterfølgende montering af lukkede altaner ud for hver lejlighed, for en samlet anlægssum på maksimalt kr. 35.343.000,00, der helt eller delvist kan finansieres ved optagelse af fælles banklån for de medlemmer, der ikke ønsker at betale deres andel kontant. Hver lejlighed betaler i øvrigt lige andele med 1/408 af anlægsomkostningerne – uanset fordelingstal.

Lånet er et 20 årigt fastforrentet lån særlige indfrielsesvilkår. For såvel byggelånet som langtids-finansieringen hæfter de boligejere der deltager i lånet solidarisk, dog med begrænset hæftelse til 1,25 af den enkelte lejligheds andel i entreprisesummen. Ved ejerskifte af en finansieret lejlighed er enhver ny ejerlejlighedsejer pligtig at indtræde i lånet og dets vilkår.”

Med hensyn til ejendommen byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Roskilde, den 5. marts 2007

>> klik her for at downloade tillæg til vedtægterne