Opsætning af fest-telt

Ansøgning om opsætning af telt m.m. i forbindelse med afholdelse af fest ved specielle lejligheder skal sendes til bestyrelsen til godkendelse.


Retningslinjer for opstilling af festtelt/-pavillon på grønne arealer

Festteltet/-pavillonen skal placeres i god afstand fra bebyggelsen og i samråd med ejendomsinspektøren.

Der må ikke overnattes i festteltet/-pavillonen.

Gæsterne skal anvises toiletfaciliteter i værtens lejlighed.

Eventuel opsætning af grill skal foregå så langt ude på plænen, at det ikke er til gene for andre, og grillen (engangsgrill) skal placeres på fast materiale (flise), så græsplænen ikke tager skade.

Sang, tale og brug af musikanlæg må ikke give anledning til berettigede klager fra de omkringboende.

Brugen af musikanlæg må ikke strække sig til efter kl. 24 eller efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Affald skal anbringes i affaldscontainere med låg og må ikke henlægges på arealet.

En fuldstændig oprydning skal være tilendebragt senest samtidig med teltets nedtagelse.

I det hele taget påhviler det værten at holde – efter forholdene – god ro og orden under arrangementet.